انتصابات عجیب در شورای شهرستان مشهد!
م= مثلا اونجا معیار شده چگونه از آسانسور استفاده کنیم!