استاندار خراسان رضوی، وزیر صمت شد
 استان ما شده نردبان ترقی! یکی میخواد وزیر بشه یکی رییس جمهور!