رونمایی از پوستر رویدادهای میدانی کلان پروژه خط عابر خط زندگی
 وقتی بحث فرهنگ شهروندیه هممون باید همت کنیم