آمریکا زندان وکیل‌آباد مشهد را تحریم کرد
آمریکا رد داده‌ها! کاملا مشخصه دیگه کم آورده که چی رو تحریم کنه