تعداد گردشگران خارجی در مشهد کمتر از ۲۰۰ نفر است
 پس این همه عرب زبان تو مشهد احتمالا کارت شهروندی گرفتن!