بازرسی از ۷۵۲ داروخانه فعال در شهر مشهد و ۷۲ مورد تخلف
 دوستان داروخونه‌ای میدونین تخلف شما ممکنه به قیمت جون مردم تموم بشه؟