برخی رسانه های مشهدی با انتقاد از فرهنگ‌ سرای رسانه عنوان کرده اند که فرهنگسرای فناوری و رسانه مشهد این روزها از کارکرد واقعی خود فاصله گرفته است و برنامه‌ های اجرایی آن چندان با عنوانش مطابقت ندارد
فرهنگ‌ سرای رسانه و فناوری که توسط نزدیکان یکی از نزدیکان اعضای مهم شورای شهر اداره می‌ شود در برنامه‌ هایش نه از رسانه خبری می‌ باشد نه از فناوری!

کلاس ها و برنامه های رسانه ای جایش را به همایش ها و اختتامیه گروه‌ های مختلف داده است و در بحث فناوری هم سایت فرهنگ‌ سرا از پارسال اپدیت نشده است! پاتوق رسانه ای های مشهد تبدیل به منبع درآمد عده ای خاص شده.