اهدای کتاب از طرف رهبری به شهروندان حاشیه شهر مشهد
 اگر مسئولین نصف دغدغه رهبری رو تو مسائل فرهنگی داشتند اوضاعمون این نبود