حاج‌ علی شمقدری درگذشت
 حیفه که فقط بعد مرگ به یاد بزرگمردان این مرز و بوم میفتیم