فوت ۱۷۶ بیمار کووید ۱۹ در کشور/خراسان رضوی هم چنان در وضعیت قرمز
 کل کشور در وضعیت قرمزه ولی خب مدارس باید باز باشه!