رتبه اول و دوم مشهد در ۱۷ آسیب اجتماعی در کشور

واقعا این رکورد تو گینس ثبت نشه جای تعجب داره!