جوشکاری ساختمان در ارتفاع، بدون رعایت اصول ایمنی و لباس ضدحریق در بلوار الهیه

دیگه ایمنی حتی در حد شعار هم رعایت نمیشه!: