شهرخودرو ایران – الاهلی امارات؛ اولین آزمون آسیایی رحمتی

حیف این تیم که به محل آزمون و خطا تبدیل شده!