استعفا دسته جمعی اعضای سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد

انگار مسئولین متوجه نیستن دانشجوها سرمایه اجتماعی این مملکتن!