تشکیل اولین بانک جامع اطلاعاتی والیبال، در خراسان رضوی

بانک اطلاعاتی تشکیل میدیم بعدش از تیم حمایت نمیکنیم منحل میشه!