رئیس شورای شهر: با تمام دشواری‌ها بیش از ۴۰ پروژه عمرانی فعال در سطح شهر داریم

دستاوردهای این شورا فقط پروژه‌های عمرانی فعال آخر دوره‌س؟