بهسازی حریم کشف‌رود باید ادامه پیدا کند

کشف رود اصولا تئوری در حال بهسازیه! آخرش چی شد؟