افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت موز و خیار در بازار مشهد

چه خبرتونه! مردم خیار هم نخورن؟ پیاز میوه نشه صلوات