وجود شن و ماسه در آب منطقه آبکوه مشهد

احتمالا دوستان آبفا درگیر پروژه ساختمانی هستن شن و ماسه اضافه آوردن