مدیرعامل سازمان‌ بازآفرینی‌ فضاهای‌ شهری: شهرداری مشهد آمادگی دارد نسبت به اعمال کاهش در حقوقات قانونی خود به منظور حمایت از ساخت و تولید مسکن برای مناطق هدف بازآفرینی اقدام نماید.
خدا کنه یه کار مثبت از این سازمان ببینیم! از زمان تشکیل تا الآن که کار اجرایی مثبتی دیده نشده.