جریمه مشترکان پرمصرف برق در مشهد

راستشو بگین، باز کجا بودجه کم آوردین یا برق رایگان کجا رو میخواین تأمین کنین؟