رئیس دانشگاه فردوسی مشهد: افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی شهریه دانشگاه عادی است

کلا پول گرفتن برای شما عادیه و اضافه کردن خدمات برای دانشجو خیلی غیر عادیه!