وضعیت تابلوی ورودی بوستان خورشید!
دوستان اینقدر درگیر افتتاح پارک جدید شدن که یادشون رفته پارک های قبلی نگه‌ داری و مراقبت لازم داره