عزاداری شب چهارم محرم در ورزشگاه تختی

امسال هیات ها نشون دادن رعایت پروتکل بهداشتی یعنی چی، عزاداریتون قبول