استاندار خراسان رضوی: امیدواریم بتوانیم مشهد را به عنوان شهری سالم و نمونه معرفی کنیم
البته جناب استاندار! امیدواری به تنهایی کافی نیست! دولت هم با شعار امید اومد ولی همه رو نا امید کرد!