ازار داغ «بام فروشی» در مناطق حاشیه‌ای مشهد

کی قراره حاشیه شهر ما درست بشه؟ هر روز بدتر از دیروز!