رییس شورای شهر: دولت به شهرداری مشهد ۱۲هزار میلیارد تومان بدهی دارد

موقع رأی آوردن دولت امید بود حالا آخر دوره شده دولت بدهکار؟