تنفس تنها یک روز هوای پاک برای مشهدی ها در هفته ای که گذشت

کرونا هیچی! اقلا برای هوای پاک هم که شده برای کارهای غیرضروری بیرون نیایم.