شهرخودرو مشهد ۱ صنعت نفت ۱
حیف این تیم که امسال سهمیه رو از دست داد!