برگزاری نخستین جلسه دادگاه سلطان جعل مدرک ایران در مشهد

کاش یه آمار بگیرن از این طرف ببینیم چندتا از مدیرهامون مشتری ثابت ایشون بودن!