قطع برق مغازه های کسبه بازار رضا بدلیل بدهی

شرکت برق چجوری روش شده تو این اوضاع اقتصادی و کرونایی همچين کاری بکنه؟