اکران فیلم در سینما ماشین مشهد بعد از صدور مجوز انجام می‌شود

یه کار فرهنگی جذاب شهرداری انجام داد اونم مجوز نداشت، دو روزه لغو شد!