معاون وزیر بهداشت: وضعیت بغرنج استان خراسان رضوی با افزایش ۳۰۰ درصدی مبتلایان به کرونا

شما ارتباطت با رئیس جمهور خوبه بی زحمت بگو تکلیف وزارت صمت رو مشخص کنه تا تکلیف استان ما هم روشن بشه