اشتباه عجیب راهنمایی و رانندگی در صدور قبض جریمه تنها یک ساعت بعد از تخلف

بعضی وقتا شک میکنیم هدف راهنمایی و رانندگی پیشگیری از تخلف و کم شدن تصادفات باشه، یا فقط به دنبال کسب درآمده!