ناکامی و شکست شهرخودرو در جم

آقای مالک! الان حق انتقاد داریم؟! میدونین که این تیم امانت مردم مشهده در دست شما؟