سینما ماشین تا زمان پیدا شدن محل مناسب کنسل شد

مسئولین شهری کی میخوان یاد بگیرن تا چیزی قطعی نشده قول و وعده ندن؟ اینم شد مثل برگزاری کنسرت ؟