معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد استعفا داد

تازه شهرمون داشت یکم هوشمند میشد! نمیدونم این سیاسیون چرا انقدر دوست دارن تو کار اجرایی دخالت کنن