هیچ بیمارستانی حق ندارد بیماران مشکوک به کرونا را نپذیرد

هیچ جای شهر شبیه شهرهای مبارزه با کرونا نیست، غیر از بیمارستان هامون. ظاهراً فعلاً باید به کرونا عادت کنیم