ایستادن شخصی مقابل آفتاب و استفاده از سایه آن توسط اعضای شورای شهر

امیدواریم که این عمل اتفاقی بوده باشه که البته با این استایل دوستمون بعیده وگرنه باید تاسف خورد به حال اون اشخاص…