علم الهدی: برای مشهد برنامه ریزی خاص داشته باشید/مردم مشهد در وضعیت اقتصادی نامطلوبی به سر می برند

حاج آقا اینا اگه میخواستن گوش کنن که الان وضع ما این نبود، کسی که خودشو زده به خواب رو مگه میشه بیدار کرد