دوچرخه سواری بانوان در طرقبه و شاندیز ممنوع شد

اگه این موضوع مسئله شرعی و قانونی داره پس باید در کل کشور ممنوع بشه، نه برای یه شهر خاص!