کشف و ضبط کالای قاچاق بدون صاحب!

مگه میشه یه کالای قاچاق بدون صاحب باشه! مگر اینکه با صاحبش رودربایستی داشته باشین