مادر کودک آزار اینستاگرامی در خراسان رضوی دستگیر شد

بچه کوچکش رو کتک میزده، فیلم میذاشته بعدم از مردم میخواسته پول بدن تا بچشو نزنه! اونوقت واقعا فک کرده مادره!؟