ارز نیمایی برنج پاکستانی را در مشهد گران کرد

همه چیز که داره گرون میشه، اینم روش! البته از دید مسئولین همه چی عالیه! رنج، آب، اجاره، گوشت و …