رونمایی از سند «ثبت ملی منظر طبیعی هفت حوض» در فهرست میراث طبیعی ملی

ما که تا جایی که یادمونه اینجا پارسال ثبت ملی شد! البته شاید براش مراسم گرفته نشده بوده؟ یا شاید برای رزومه مدیریتی بعضی‌ها لازم بوده؟