آب گران شد

خبر کوتاه بود و ناامید کننده! بعد نان که پارسال گران شد، آب هم گران شد. فقط مونده اکسیژن!