خراسان رضوی رتبه نخست در تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی دارد

پس چرا نه جای تفریحی داریم نه دیدنی نه توریستی؟ دقیقا این خارجیا تو مشهد کجا سرمایه‌گذاری میکنن؟