هشدار مدیرعامل آبفا خراسان رضوی نسبت به کمبود آب شرب در استان

هردم ازین باغ بری می‌رسد…! فقط همینو کم داشتیم