ابتلا ۲۰۰ پرستار به کرونا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خیلی باید شجاع باشی بدونی این کار چقدر خطرناکه ولی برای کمک به همشهری پا پس نکشی