رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: نرخ تورم نقطه به نقطه در خراسان رضوی کاهش یافت

به نظر که واقعیت جامعه کاهش تورم نیست، افزایش وحشتناکه تورمه!!